5 Ay = % 1 7 Ay = % 1 6 Ay = % 1
12 Ay = % 2 12 Ay = % 2 4+8 Ay = % 2
     
     
3 Ay = % 1 6 Ay = % 1 6 Ay = % 2
9 Ay = % 3 9 Ay = % 2 2+6 Ay = % 1
12 Ay = % 4 12 Ay = % 4  
     
 
6 Ay = % 3 2+5 Ay = % 1  
6 + 3 Ay = % 3 5+7 Ay = % 2  
9 + 3 Ay = % 4    
9 Ay = % 4